Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne

Obręb Sierosław  III przetarg  

 1. działka nr 244/4 o pow. 0,7989 ha

sklasyfikowana jako RIVa – 0,3896 ha, PsIV – 0,4093 ha

KW 29600

wywoławczy czynsz dzierżawny 1,78 q pszenicy tj. 136,99 zł

wysokość wadium 100 zł

 

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do   31 grudnia 2021 r.

Nieruchomość nie posiada aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016r. przedmiotowa działka leży w strefie mieszkalno-usługowej, teren wskazany do opracowania miejscowego planu.

Niezabudowana, położona w bliskim sąsiedztwie Zalewu Kamieńskiego, dojazd do działki z drogi w miejscowości Łojszyno.

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 10 maja 2019 roku
 • II przetarg w dniu 24 czerwca 2019 roku

 

Obręb Laska  III przetarg

 1. działka nr 200 o pow. 0,6300 ha

sklasyfikowana jako RIVa – 0,63 ha

KW SZ1K/00032599/3

wywoławczy czynsz dzierżawny 1,89 q pszenicy tj. 145,45 zł

wysokość wadium 100 zł

 

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do   31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr LIV/365/98 Rady Miejskiej w Wolinie z 18.06.1998 r. działka przeznaczona jest pod boisko sportowe.

Niezabudowana, położona po lewej stronie drogi powiatowej kierując się od strony Wolina do Kamienia Pomorskiego.

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 10 maja 2019 roku
 • II przetarg w dniu 24 czerwca 2019 roku

 

Obręb Unin I przetarg

 1. działka nr 18/40 o pow. 2,04 ha

sklasyfikowana jako PsIII – 2,04 ha

wywoławczy czynsz dzierżawny 4,08 q pszenicy tj. 314,00 zł

wysokość wadium 200,00 zł

 

Umowa dzierżawy zawarta będzie w trybie przetargowym na okres do 31 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na cele rolne.

Nieruchomość posiada aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr LIV/361/98 z dnia 18.06.1998 r. Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego nr 19 poz. 142 z dnia 10.08.1998 roku ww. działka leży w planie oznaczonym symbolem 6US z przeznaczeniem podstawowym pod usługi sportu i rekreacji.

Nieruchomość położona przy drodze powiatowej kierując się w stronę Międzywodzia.

Działka w części użytkowana była przez mieszkańców wsi Unin jako boisko. Niezagospodarowana część działki porośnięta wysoką trawą.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 1000.

 

Postąpienie dla działek ujętych w ogłoszeniu wynosi 50,- zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości  określonej w ogłoszeniu. Wadium można wpłacić gotówką  w kasie Urzędu  bądź przelewem na konto Urzędu nr 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 11 grudnia 2019 roku.

 

Wpłacone wadium  zaliczone  zostanie dla osoby, która przetarg wygra na  poczet należnego czynszu ustalonego w drodze przetargu, w terminie płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy.  Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Dzierżawcę obciążać będą także koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym podatek od nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pok. nr 8, tel. 91 32 20 803

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy – gminawolin.pl zakładka gospodarka - przetargi, oraz bip.gminawolin.pl - zakładka Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.

Wolin, dnia 13.11.2019 r

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienione nieruchomości niezabudowane

Obręb 2 Wolin  

1.  działka nr 142/20 o pow. 808 m²                                       Cena wywoławcza 50.000,00 zł       

KW SZ1K/00011095/7  

 

2. działka nr 142/22 o pow. 807 m²                                        Cena wywoławcza 50.000,00 zł

KW SZ1K/00011095/7

 

Wyżej wymienione nieruchomości posiadają aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr LXXVI/740/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia               16 września 2010 roku, w którym przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działki są nieuzbrojone, położone w otulinie leśnej, przy ulicy Świerkowej, za istniejącymi budynkami, z dojazdem w części drogą utwardzoną – ulica Słowiańska, w części drogą nieutwardzoną - ulicą Sosnową.  Nieruchomość położona na obszarze pasa ochronnego - zamiar zbycia działki uzgodniony z Urzędem Morskim w Szczecinie.

 

Do ceny sprzedaży wyżej wymienionej działki doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości  23 %.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.     

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w  Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 11 grudnia 2019 roku.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803          

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.

Wolin, dnia 13.11.2019 r.

Pobierz ogłoszenie 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną zabudowaną nieruchomość

Obręb 3 Wolin IV przetarg

1. działka nr 58/50 pow. 719 m²                             Cena wywoławcza   399.000,00 zł

KW 24280

 

Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie, z dnia 29 czerwca 2016 r. w/w działka leży w strefie usługowej.

Według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Powyższa nieruchomość leży w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr 68 znak Kl.-V-0/50/55 z dnia 29.10.1955 r oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych znak Kl.I.6801/18/69 z dnia 12.12.1969 r.

Budynek usytuowany na w/w działce był wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku i pełnił funkcję restauracji.

Wskazaniem konserwatorskim jest usunięcie przedmiotowego obiektu oraz zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości w zgodzie z zasadami ochrony i rewaloryzacji historycznych układów urbanistycznych, po przeprowadzeniu wyprzedzających badań archiwalnych i archeologicznych.

W drugim przetargu, zgodnie z zarządzeniem nr 114/19 Burmistrza Wolina z dnia 02 sierpnia 2019 r., cena wywoławcza została obniżona do kwoty 399.000,00 zł

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 24 lipca 2019 roku
 • II przetarg w dniu 11 września 2019 roku
 • III przetarg w dniu 25 października 2019 roku

 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.     

 

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 2 grudnia 2019 roku.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803          

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.

Wolin, dnia 28.10.2019 r.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną zabudowaną nieruchomość

Obręb 3 Wolin I przetarg

1. działka nr 37/1 pow. 63 m²                                 Cena wywoławcza 250.000,00 zł

KW 10226

 

Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie, z dnia 29 czerwca 2016 r. w/w działka leży w strefie usługowej.

Nabywca będzie mógł wystąpić o najem przyległego pomieszczenia o powierzchni 5,10 m², położnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 14, do którego dostęp odbywa się tylko poprzez lokal w działce nr 37/1.

W pomieszczeniu tym znajduje się toaleta i umywalka. Było ono do tej pory wykorzystywane przez najemców lokalu jako zaplecze.

Jeśli nabywca nie zawrze umowy najmu na powyższe pomieszczenie, istnieje możliwość wyprowadzenia z niego mediów do lokalu położonego w dz. nr 37/1. 

Przedmiotowa działka zabudowana jest pawilonem handlowym (dawna Księgarnia), znajdującym się w ciągu zabudowań usługowych, przylegającej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Obręb 6 Wolin V przetarg

2. działka nr 1/45 pow. 793 m²                               Cena wywoławcza   34.050,00 zł

KW SZ1K/00014344/9

 

Dla działki nr 1//45 położonej w obrębie 6 Wolin brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016 r. w/w działka leży w strefie produkcyjno – usługowej – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uzyskanej informacji terenowo - prawnej ustalono, że:

 • na działce znajduje się stara nieczynna kanalizacja ciśnieniowa, w tym rejonie nie ma kanalizacji sanitarnej do której można by przyłączyć powyższą nieruchomość bez inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
 • jest możliwość przyłączenia działki do sieci wodociągowej.

Działka zabudowana jest budynkiem byłej przepompowni ścieków. Powierzchnia zabudowy to 41 m².

Położona jest w bliskim sąsiedztwie działki na której postawiona jest wieża telekomunikacyjna sieci P4 Sp. z o. o.

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 10 maja 2019 roku
 • II przetarg w dniu 24 czerwca 2019 roku
 • III przetarg w dniu 8 sierpnia 2019 roku
 • IV przetarg w dniu 10 października 2019 roku

Sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Obręb Wisełka IV przetarg

3. działka nr 149/1 pow. 1327 m²                           Cena wywoławcza   140.000,00 zł

KW SZ1K/00011025/6

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/351/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22.12.2008 r. działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN2 – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka położona jest przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Wisełka. Posiada kształt regularnego czworoboku, porośnięta samosiewami drzew iglastych i liściastych.

 

Na w/w nieruchomość przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 11 lipca 2019 roku
 • II przetarg w dniu 28 sierpnia 2019 roku
 • III przetarg w dniu 10 października 2019

 

Do ceny sprzedaży ww. działek doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.     

 

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 18 listopada 2019 roku.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803          

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.

Wolin, dnia 14.10.2019 r.

Pobierz ogłoszenie 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną zabudowaną nieruchomość

Obręb 3 Wolin III przetarg

1. działka nr 58/50 pow. 719 m²                              Cena wywoławcza   399.000,00 zł

KW 24280

Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie, z dnia 29 czerwca 2016 r. w/w działka leży w strefie usługowej.

Według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Powyższa nieruchomość leży w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr 68 znak Kl.-V-0/50/55 z dnia 29.10.1955 r oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych znak Kl.I.6801/18/69 z dnia 12.12.1969 r.

Budynek usytuowany na w/w działce był wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku i pełnił funkcję restauracji.

Wskazaniem konserwatorskim jest usunięcie przedmiotowego obiektu oraz zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości w zgodzie z zasadami ochrony i rewaloryzacji historycznych układów urbanistycznych, po przeprowadzeniu wyprzedzających badań archiwalnych i archeologicznych.

W drugim przetargu, zgodnie z zarządzeniem nr 114/19 Burmistrza Wolina z dnia 02 sierpnia 2019 r., cena wywoławcza została obniżona do kwoty 399.000,00 zł

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 24 lipca 2019 roku
 • II przetarg w dniu 11 września 2019 roku

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.     

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 21 października 2019 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803          

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.

Wolin, dnia 16.09.2019 r.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną zabudowaną nieruchomość

Obręb 6 Wolin IV przetarg

1. działka nr 1/45 pow. 793 m²                               Cena wywoławcza   34.050,00 zł

KW SZ1K/00014344/9

 

Dla działki nr 1//45 położonej w obrębie 6 Wolin brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016 r. w/w działka leży w strefie produkcyjno – usługowej – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uzyskanej informacji terenowo - prawnej ustalono, że:

 • na działce znajduje się stara nieczynna kanalizacja ciśnieniowa, w tym rejonie nie ma kanalizacji sanitarnej do której można by przyłączyć powyższą nieruchomość bez inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
 • jest możliwość przyłączenia działki do sieci wodociągowej.

Działka zabudowana jest budynkiem byłej przepompowni ścieków. Powierzchnia zabudowy to 41 m².

Położona jest w bliskim sąsiedztwie działki na której postawiona jest wieża telekomunikacyjna sieci P4 Sp. z o. o.

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 10 maja 2019 roku
 • II przetarg w dniu 24 czerwca 2019 roku
 • III przetarg w dniu 8 sierpnia 2019 roku

 

Sprzedaż ww. działki zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Obręb Dargobądz IV przetarg

2. działka nr 210/4 pow. 2.053 m²                          Cena wywoławcza    80.000,00 zł

KW 26324

 

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin, uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016r.

działka leży w strefie mieszkaniowo – usługowej – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na działkę wydano warunki zabudowy Nr 6/WZ/2016 pozwalające na budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nieruchomość o regularnym kształcie, niezabudowana i nieuzbrojona z możliwością przyłączenia mediów istniejących we wsi.

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 10 maja 2019 roku
 • II przetarg w dniu 24 czerwca 2019 roku
 • III przetarg w dniu 8 sierpnia 2019 roku

 

Obręb Wisełka III przetarg

3. działka nr 149/1 pow. 1327 m²                           Cena wywoławcza   140.000,00 zł

KW SZ1K/00011025/6

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/351/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22.12.2008 r. działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN2 – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka położona jest przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Wisełka. Posiada kształt regularnego czworoboku, porośnięta samosiewami drzew iglastych i liściastych.

 

4. działka nr 149/2 pow. 1034 m²                           Cena wywoławcza   110.000,00 zł

KW SZ1K/00011025/6

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/351/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22.12.2008 r. działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN2 – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka położona jest przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Wisełka. Posiada kształt regularnego czworoboku, porośnięta samosiewami drzew iglastych i liściastych.

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 11 lipca 2019 roku
 • II przetarg w dniu 28 sierpnia 2019 roku

 

Obręb 3 Wolin  I przetarg

5. działka nr 164/35 pow. 1014 m²                         Cena wywoławcza   61.500,00 zł

6. działka nr 164/36 pow. 1007 m²                         Cena wywoławcza   61.000,00 zł

7. działka nr 164/38 pow. 1118 m²                         Cena wywoławcza   67.000,00 zł

8. działka nr 164/39 pow. 799 m²                           Cena wywoławcza   49.000,00 zł

9. działka nr 164/42 pow. 1021 m²                         Cena wywoławcza   62.000,00 zł

KW SZ1K/00009755/5

 

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działki położone przy ulicy Spacerowej, i Krótkiej, które położone są na zapleczu ulicy Słowiańskiej i Słowackiego. Dojazd ulicą Słowiańską – o nawierzchni asfaltowej oraz ulicą Słowackiego i Spacerową – drogi  nieutwardzone.  

Teren działki do wyrównania. Kształt działki nieregularny.

Działka położona w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

W drodze dojazdowej do działek oznaczonej numerem działki 164/28 znajduje się wodociąg.

 

Obręb Dargobądz I przetarg

10. działka nr 267/3 pow. 758 m²                           Cena wywoławcza   30.000,00 zł

KW SZ1K/00009152/8

 

Dla działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla w/w nieruchomości wydana została decyzja nr 54/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nieruchomość niezabudowana z dostępem do drogi asfaltowej. Posiada regularny kształt, na terenie działki rośnie kilka drzew oraz występują zakrzaczenia.

 

Do ceny sprzedaży ww. działek doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.     

 

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 7 października 2019 roku.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803          

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.

Wolin, dnia 03.09.2019 r.

pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną zabudowaną nieruchomość

Obręb 3 Wolin II przetarg

1. działka nr 58/50 pow. 719 m²                             Cena wywoławcza   399.000,00 zł

KW 24280

Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie, z dnia 29 czerwca 2016 r. w/w działka leży w strefie usługowej.

Według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Powyższa nieruchomość leży w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr 68 znak Kl.-V-0/50/55 z dnia 29.10.1955 r oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych znak Kl.I.6801/18/69 z dnia 12.12.1969 r.

Budynek usytuowany na w/w działce był wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku i pełnił funkcję restauracji.

Wskazaniem konserwatorskim jest usunięcie przedmiotowego obiektu oraz zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości w zgodzie z zasadami ochrony i rewaloryzacji historycznych układów urbanistycznych, po przeprowadzeniu wyprzedzających badań archiwalnych i archeologicznych.

W drugim przetargu, zgodnie z zarządzeniem nr 114/19 Burmistrza Wolina z dnia 02 sierpnia 2019 r., cena wywoławcza została obniżona do kwoty 399.000,00 zł

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 24 lipca 2019 roku

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.     

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 5 września 2019 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803          

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.

Wolin, dnia 06.08.2019 r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza drugi ograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m, położonej w Warnowie (obręb ewidencyjny Warnowo: gmina Wolin)

pobierz ogłoszenie załącznik 1

pobierz ogłoszenie załącznik 2


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienione niezabudowane nieruchomości

Obręb Wisełka

1. działka nr 149/1 pow. 1327 m²                            Cena wywoławcza   140.000,00 zł

KW SZ1K/00011025/6

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/351/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22.12.2008 r. działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN2 – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka położona jest przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Wisełka. Posiada kształt regularnego czworoboku, porośnięta samosiewami drzew iglastych i liściastych.

2. działka nr 149/2 pow. 1034 m²                            Cena wywoławcza   110.000,00 zł

KW SZ1K/00011025/6

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/351/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22.12.2008 r. działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN2 – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka położona jest przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Wisełka. Posiada kształt regularnego czworoboku, porośnięta samosiewami drzew iglastych i liściastych.

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 11 lipca 2019 roku

Do ceny sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych działek doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.     

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2019 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803          

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.

Wolin, dnia 15.07.2019

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina prostuje treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ustnym, ustalonym na dzień 28 lipca 2019 r., na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Obręb 4 Wolin

 1. działka nr 265/3 o pow. 706 m²
 2. działka nr 251/46 o pow. 448 m²

Treść sprostowana brzmi:

„Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12.00”

Wolin, dnia 09.07.2019 r.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiących własność Gminy

Obręb Unin

 1. część działki nr 18/171, udział 1/8 o pow. 218,75 m² w gruncie i pow. budynku gospodarczego 19,35 m²

KW SZ1K/00019973/2

wywoławczy czynsz dzierżawy 4,14 zł za 1 m² tj. 80,11 zł + podatek VAT 23%

wysokość wadium 50 zł

Umowy dzierżawy zawarte będą na okres do 31 grudnia 2021 r.

Umowa będzie obejmować udział 1/8 w nieruchomości zabudowanej, obejmującej udział w gruncie i pomieszczenie gospodarcze o pow. 19,35 m².

Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie gospodarcze wraz z udziałem 1/8 w gruncie.

Pow. użytkowa pomieszczenia wynosi 19,35 m². Budynek gospodarczy znajduje się na zapleczu budynków mieszkalnych nr 8 i nr 10 wykorzystywany jest przez mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego Gminy Wolin uchwalonym uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016r.  działka leży na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 1000.

Postąpienie dla działek ujętych w ogłoszeniu wynosi 50,- zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości określonej  w ogłoszeniu. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu bądź przelewem na konto  Urzędu nr 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2019 roku.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie dla osoby, która przetarg wygra na poczet należnego czynszu ustalonego w drodze przetargu, w terminie płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy.  Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Dzierżawcę obciążać będą także koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym podatek od nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 8,  tel. 91 32 20 803.

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy – gminawolin.pl zakładka gospodarka - przetargi, oraz  bip.wolin.pl  - zakładka Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.

Wolin, dnia 09.07.2019 r.         

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną zabudowaną nieruchomość

 

Obręb Dargobądz  III przetarg

1. działka nr 210/4 pow. 2.053 m²                          Cena wywoławcza    80.000,00 zł

KW 26324

 

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin, uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016r.

działka leży w strefie mieszkaniowo – usługowej – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na działkę wydano warunki zabudowy Nr 6/WZ/2016 pozwalające na budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nieruchomość o regularnym kształcie, niezabudowana i nieuzbrojona z możliwością przyłączenia mediów istniejących we wsi.

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 10 maja 2019 roku
 • II przetarg w dniu 24 czerwca 2019 roku

 

Do ceny sprzedaży wyżej wymienionej działki doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości  23 %.

 

Obręb 6 Wolin III przetarg

2. działka nr 1/45 pow. 793 m²                               Cena wywoławcza   34.050,00 zł

KW SZ1K/00014344/9

 

Dla działki nr 1//45 położonej w obrębie 6 Wolin brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016 r. w/w działka leży w strefie produkcyjno – usługowej – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uzyskanej informacji terenowo - prawnej ustalono, że:

 • na działce znajduje się stara nieczynna kanalizacja ciśnieniowa, w tym rejonie nie ma kanalizacji sanitarnej do której można by przyłączyć powyższą nieruchomość bez inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
 • jest możliwość przyłączenia działki do sieci wodociągowej.

Działka zabudowana jest budynkiem byłej przepompowni ścieków. Powierzchnia zabudowy to 41 m².

Położona jest w bliskim sąsiedztwie działki na której postawiona jest wieża telekomunikacyjna sieci P4 Sp. z o. o.

Na w/w nieruchomości przeprowadzono:

 • I przetarg w dniu 10 maja 2019 roku
 • II przetarg w dniu 24 czerwca 2019 roku

 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.     

 

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2019 roku.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803          

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.

Wolin, dnia 27.06.2019
 

Pobierz ogłoszenie


 

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości


 
Obręb 5  Wolin                 ul. Mickiewicza
działka Nr 70/2 o pow. 12654 ha                         cena wywoławcza   760.000,- zł       
KW  SZ1K/00014344/9              
działka sklasyfikowana jako: Ba -0,0441 ha, Bp - 1,2213 ha
działka nr 71/2 o pow. 0,3530 ha
KW  SZ1K/00014344/9              
działka sklasyfikowana jako: Bp - 0,3530 ha

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %
Cena wywoławcza obejmuje:
- cena gruntów
- cena wieży kratowej, pomniejszonej o koszt rozbiórki przewodów dymowych.

Nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń.
Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin teren działki leży w strefie  produkcyjno usługowej- teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomości  znajduje się komin po byłej ciepłowni na którym umieszczone są zgodnie z zawartą umową  anteny sieci AS CONSULTING, która trwa do 29.06.2019 r. Zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę z dnia 30.11.2010 r wydanym przez Starostę Kamieńskiego przewody dymne oraz pomosty obsługowe przewidziane są do rozbiórki z powodu złego stanu technicznego. Pozostać ma wieża kratowa o wysokości 65 m² jako konstrukcja wsporcza dla zespołu anten wraz z okablowaniem. Na działce znajdowała się ciepłownia.
Nieruchomość położona na zapleczu ulicy Mickiewicza, w pobliżu dworca kolejowego i zjazdu z obwodnicy Wolina, dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie wytwórni betonu i  jest częściowo ogrodzona.
Przez powyższe działki przebiegają czynne sieci tj. przez działkę nr 70/2 wodociąg oraz linie elektryczne (jedna podłączona jest do komina znajdującego się na działce nr 70/2, a druga zasila sąsiednią nieruchomość), natomiast przez działkę nr 71/2 przebiega czynna sieć wodociągowa.
Zgodnie z art. 678 § 1 k.c. w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunku najmu na miejsce zbywcy.
Na w/w nieruchomości przeprowadzono:
•    I przetarg w dniu 10 czerwca 2019 roku

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 1200 w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w  Wolinie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu bądź przelewem na konto Urzędu Nr          67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2019 roku.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym oferentom zostanie zwrócone. Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia nastąpi z  datą wpłaty pozostałej należności za nabywaną nieruchomość.
Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wpis do właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na dzierżawę nieruchomości.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające z związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu
Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia  zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki  Nieruchomościami,   pokój Nr 8, tel.  91 32 20 803.                  
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl w zakładce Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.
Wolin, dnia 19.06.2019 r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej niżej wymienionej nieruchomości

Obręb 4 Wolin
1. działka nr 265/3 o pow. 706 m² ,                               cena wywoławcza  61.168,00 zł
2. działka nr 251/46 o pow. 448 m²                         
                     
Księga Wieczysta SZ1K/00037022/3
Nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń.
Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla działki nr 265/3 oraz części działki nr 251/29 (po podziale działki nr 251/46/) w dniu 30 czerwca 2017 r wydano decyzję o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie utwardzonego parkingu dla samochodów osobowych.
Nieruchomości gruntowe położone u zbiegu ulic Poprzecznej i Spacerowej w Wolinie, na skraju kompleksu zabudowy mieszkaniowej. Dojazd dogodny. Kształt nieruchomości regularny. Działki znajdują się w terenie z niepełną infrastrukturą techniczną.
W drugim przetargu, zgodnie z zarządzeniem nr 63/19 Burmistrza Wolina z dnia 27 lutego 2019 r., cena wywoławcza została obniżona do kwoty 61.168,00 zł
Na w/w nieruchomości przeprowadzono:
•    I przetarg w dniu 5 grudnia 2018 roku
•    II przetarg w dniu 9 kwietnia 2019 roku
•    III przetarg w dniu 17 maja 2019 roku

Do ceny sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych działek doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.   

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 24 lipca 2019 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru  handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,
pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803           
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.
Wolin, dnia 19.06.2019 r.


O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienione niezabudowane nieruchomości


Obręb Wisełka
1. działka nr 149/1 pow. 1327 m²            Cena wywoławcza   140.000,00 zł
KW SZ1K/00011025/6

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/351/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22.12.2008 r. działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN2 – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Działka położona jest przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Wisełka. Posiada kształt regularnego czworoboku, porośnięta samosiewami drzew iglastych i liściastych.

2. działka nr 149/2 pow. 1034 m²            Cena wywoławcza   110.000,00 zł
KW SZ1K/00011025/6

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/351/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22.12.2008 r. działka leży na terenie oznaczonym symbolem MN2 – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Działka położona jest przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Wisełka. Posiada kształt regularnego czworoboku, porośnięta samosiewami drzew iglastych i liściastych.

Do ceny sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych działek doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.      

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 8 lipca 2019 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,
pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803           
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.
Wolin, dnia 06.06.2019


Burmistrz Wolina
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne

Obręb Sierosław  II przetarg   
1.    działka nr  92/1 o pow. 0,70 ha
sklasyfikowana jako RIVa – 0,12 ha, ŁV – 0,26 ha, PsIV – 0,32 ha             
KW  21357
wywoławczy czynsz  dzierżawny 1,10 q pszenicy tj. 84,66 zł.
wysokość wadium 50 zł.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 31 grudnia 2022 roku.
Nieruchomość niezabudowana, nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, położona jest w centrum miejscowości. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalony Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016 r przedmiotowa działka leży w strefie rekreacyjnej.
Działka położona jest w granicach pasa technicznego wybrzeża. Według wytycznych Urzędu Morskiego użytkowanie terenu wymagać będzie spełnienia zapisów obowiązującego prawa tj:
•    ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej
•    ustawy Prawo wodne
•    ustawy Prawo Budowlane
•    Zarządzenia Porządkowego Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Na w/w nieruchomości przeprowadzono:
•    I przetarg w dniu 13 maja 2019 roku

2.    działka nr 244/4 o pow. 0,7989 ha
sklasyfikowana jako RIVa – 0,3896 ha, PsIV – 0,4093 ha
KW 29600
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,78 q pszenicy tj. 136,99 zł
wysokość wadium 100 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do   31 grudnia 2021 r.
Nieruchomość nie posiada aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016r. przedmiotowa działka leży w strefie mieszkalno-usługowej, teren wskazany do opracowania miejscowego planu.
Niezabudowana, położona w bliskim sąsiedztwie Zalewu Kamieńskiego, dojazd do działki z drogi w miejscowości Łojszyno.
Na w/w nieruchomości przeprowadzono:
•    I przetarg w dniu 10 maja 2019 roku

Obręb Dargobądz   III przetarg    
3.    działka nr 317/1 o pow. 0,2829 ha
sklasyfikowana jako ŁIV – 0,2829 ha
KW 30952
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,42 q pszenicy tj. 32,32 zł
wysokość wadium 50 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do   31 grudnia 2022 r.
Nieruchomość niezabudowana, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 r. przedmiotowa działka leży w strefie rekreacyjnej.
Nieruchomość położona po prawej stronie obwodnicy kierując się w stronę Wolin – Międzyzdroje na obrzeżu wsi. Działka ma równy kształt o płaskim terenie, porośnięta trawą.
Na w/w nieruchomości przeprowadzono:
•    I przetarg w dniu 22 marca 2019 roku
•    II przetarg w dniu 10 maja 2019 roku

Obręb Laska  II przetarg
4.    działka nr 200 o pow. 0,6300 ha
sklasyfikowana jako RIVa – 0,63 ha
KW SZ1K/00032599/3
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,89 q pszenicy tj. 145,45 zł
wysokość wadium 100 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do   31 grudnia 2021 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr LIV/365/98 Rady Miejskiej w Wolinie z 18.06.1998 r. działka przeznaczona jest pod boisko sportowe.
Niezabudowana, położona po lewej stronie drogi powiatowej kierując się od strony Wolina do Kamienia Pomorskiego.
Na w/w nieruchomości przeprowadzono:
•    I przetarg w dniu 10 maja 2019 roku

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 1000.

Postąpienie dla działek ujętych w ogłoszeniu wynosi 50,- zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości  określonej w ogłoszeniu. Wadium można wpłacić gotówką  w kasie Urzędu  bądź przelewem na konto Urzędu nr 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.
Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 18 czerwca 2019 roku.
 
Wpłacone wadium  zaliczone  zostanie dla osoby, która przetarg wygra na  poczet należnego czynszu ustalonego w drodze przetargu, w terminie płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy.  Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Dzierżawcę obciążać będą także koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym podatek od nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,
pok. nr 8, tel. 91 32 20 803
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy – gminawolin.pl zakładka gospodarka - przetargi, oraz bip.gminawolin.pl - zakładka Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.
Wolin, dnia 15.05.2019 r


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną zabudowaną nieruchomość


Obręb 3 Wolin I przetarg
3. działka nr 58/50 pow. 719 m²            Cena wywoławcza   410.000,00 zł
KW 24280

Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie, z dnia 29 czerwca 2016 r. w/w działka leży w strefie usługowej.
Według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Powyższa nieruchomość leży w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr 68 znak Kl.-V-0/50/55 z dnia 29.10.1955 r oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych znak Kl.I.6801/18/69 z dnia 12.12.1969 r.
Budynek usytuowany na w/w działce był wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku i pełnił funkcję restauracji.
Wskazaniem konserwatorskim jest usunięcie przedmiotowego obiektu oraz zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości w zgodzie z zasadami ochrony i rewaloryzacji historycznych układów urbanistycznych, po przeprowadzeniu wyprzedzających badań archiwalnych i archeologicznych.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.      

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 18 lipca 2019 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,
pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803           
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.
Wolin, dnia 15.05.2019


O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną zabudowaną nieruchomość

Obręb Dargobądz  II przetarg
1. działka nr 210/4 pow. 2.053 m²        Cena wywoławcza    80.000,00 zł
KW 26324

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin, uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016r.
działka leży w strefie mieszkaniowo – usługowej – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na działkę wydano warunki zabudowy Nr 6/WZ/2016 pozwalające na budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Nieruchomość o regularnym kształcie, niezabudowana i nieuzbrojona z możliwością przyłączenia mediów istniejących we wsi.
Na w/w nieruchomości przeprowadzono:
•    I przetarg w dniu 10 maja 2019 roku

Do ceny sprzedaży wyżej wymienionej działki doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości  23 %.

Obręb 6 Wolin II przetarg
2. działka nr 1/45 pow. 793 m²            Cena wywoławcza   34.050,00 zł
KW SZ1K/00014344/9

Dla działki nr 1//45 położonej w obrębie 6 Wolin brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016 r. w/w działka leży w strefie produkcyjno – usługowej – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po uzyskanej informacji terenowo - prawnej ustalono, że:
•    na działce znajduje się stara nieczynna kanalizacja ciśnieniowa, w tym rejonie nie ma kanalizacji sanitarnej do której można by przyłączyć powyższą nieruchomość bez inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
•    jest możliwość przyłączenia działki do sieci wodociągowej.
Działka zabudowana jest budynkiem byłej przepompowni ścieków. Powierzchnia zabudowy to 41 m².
Położona jest w bliskim sąsiedztwie działki na której postawiona jest wieża telekomunikacyjna sieci P4 Sp. z o. o.
Na w/w nieruchomości przeprowadzono:
•    I przetarg w dniu 10 maja 2019 roku

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.      

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 18 czerwca 2019 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,
pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803           
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.
Wolin, dnia 15.05.2019


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne

Obręb Domysłów     
1.    część działki nr  178 o pow. 0,59 ha
sklasyfikowana jako RV- 0,59 ha,
KW 6224
wywoławczy czynsz  dzierżawny 0,59 q pszenicy tj. 45,25 zł.
wysokość wadium 50 zł.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 31 grudnia 2024 roku.
Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wolin uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016 r. działka leży częściowo na terenie rolnym i częściowo w strefie mieszkaniowo – usługowej – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania.
Powyższa część dzierżawy posiada dostęp z drogi głównej we wsi. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana zostanie do zapewnienia dojazdu do drugiej części nieruchomości.

2.    część działki nr  178 o pow. 0,82 ha
sklasyfikowana jako RV- 0,07 ha, ŁIV – 0,24 ha, ŁVI – 0,29 ha, PsIV – 0,22 ha
KW 6224
wywoławczy czynsz  dzierżawny 1,35 q pszenicy tj. 103,90 zł.
wysokość wadium 100 zł.
Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 31 grudnia 2024 roku.
Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wolin uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016 r. działka leży częściowo na terenie rolnym i częściowo w strefie mieszkaniowo – usługowej – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania.
Powyższa część dzierżawy nie posiada dostępu z drogi głównej. Dla niej zostanie wyznaczona droga umożliwiająca przejazd do dzierżawionej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 1000, według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Postąpienie dla działek ujętych w ogłoszeniu wynosi 50 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu. Wadium można wpłacić gotówką  w kasie Urzędu  bądź przelewem na konto  Urzędu nr 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.
Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie lub w kasie  Urzędu  najpóźniej w dniu 10 czerwca 2019 roku.
Wpłacone wadium zaliczone zostanie dla osoby, która przetarg wygra na  poczet należnego czynszu ustalonego w drodze przetargu, w terminie płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy. Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Dzierżawcę obciążać będą także koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym podatek od nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,
pok. nr 8, tel. 91 32 20 803
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy – gminawolin.pl zakładka gospodarka - przetargi, oraz  bip.wolin.pl - zakładka Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.
Wolin, dnia 08.05.2019 r


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy ograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy
 z przeznaczeniem na cele rolne

Obręb Sierosław     
1.    działka nr  92/1 o pow. 0,70 ha
sklasyfikowana jako RIVa – 0,12 ha, ŁV – 0,26 ha, PsIV – 0,32 ha             
KW  21357
wywoławczy czynsz  dzierżawny 1,10 q pszenicy tj. 84,66 zł.
wysokość wadium 50 zł.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 31 grudnia 2022 roku.
Nieruchomość niezabudowana, nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, położona jest w centrum miejscowości. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalony Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016 r przedmiotowa działka leży w strefie rekreacyjnej.
Działka położona jest w granicach pasa technicznego wybrzeża. Według wytycznych Urzędu Morskiego użytkowanie terenu wymagać będzie spełnienia zapisów obowiązującego prawa tj:
•    ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej
•    ustawy Prawo wodne
•    ustawy Prawo Budowlane
•    Zarządzenia Porządkowego Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

 

Obręb 5 Wolin    
2.    działka nr  57/1 o pow. 0,4152 ha
sklasyfikowana jako RIIIb- 0,2149 ha, RIVa- 0,1748 ha, LsVI- 0,0255 ha
KW 3936

3.    działka nr 57/3 o pow. 0,3550 ha
sklasyfikowana jako RIIIb- 0,3140 ha, RIVa- 0,0410 ha
KW 3936

4.    działka nr 57/4 o pow. 0,3716 ha
sklasyfikowana jako RIIIb- 0,2715 ha, RIVa- 0,1001 ha
KW 3936

5.    część działki nr 58 o pow. 0,9290 ha
sklasyfikowana jako RIIIb-0,4205 ha, RIVa-0,5085 ha
KW 6726
wywoławczy czynsz dzierżawny łącznie wynosi 7,36 q pszenicy tj. 566,43 zł.
wysokość wadium 100 zł.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 31 grudnia 2024 r.
Dla w/w działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wolin uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016 r. działki leżą na terenie przeznaczone na cele rolne.
Nieruchomości leżą w kompleksie gruntów rolnych położonych poza miastem po lewej stronie drogi w kierunku do Mokrzycy Małej.

Obręb Domysłów     
6.    działka nr  178 o pow. 1,41 ha
sklasyfikowana jako RV- 0,66 ha, ŁIV – 0,24 ha, ŁVI – 0,29 ha, PsIV – 0,22 ha
KW 6224
wywoławczy czynsz  dzierżawny 1,94 q pszenicy tj. 149,30 zł.
wysokość wadium 100 zł.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 31 grudnia 2024 roku.
Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wolin uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016 r. działka leży częściowo na terenie rolnym i częściowo w strefie mieszkaniowo – usługowej – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania.

Obręb Kołczewo     
7.    działka nr 149 o pow. 0,8911 ha
sklasyfikowana jako PsV- 0,6649 ha, W-PsV-0,0127, W-0,0018 ha, N-0,2117 ha
KW 23908
wywoławczy czynsz  dzierżawny 0,66 q pszenicy tj. 50,79 zł.
wysokość wadium 100 zł.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 31 grudnia 2028 roku.
Dla w/w działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wolin uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016 r. działka leży na terenie przeznaczonym na cele rolne.
Niezabudowana, wykorzystywana na cele rolne na podstawie umowy dzierżawy Nr 227, leży w kompleksie gruntów rolnych położonych a wsią, przy drodze wojewódzkiej Świnoujście – Kołobrzeg.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2019 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 1000, według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Postąpienie dla działek ujętych w ogłoszeniu wynosi 50 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu. Wadium można wpłacić gotówką  w kasie Urzędu  bądź przelewem na konto  Urzędu nr 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.
Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie lub w kasie  Urzędu  najpóźniej w dniu 7 maja 2019 roku.
Wpłacone wadium zaliczone zostanie dla osoby, która przetarg wygra na  poczet należnego czynszu ustalonego w drodze przetargu, w terminie płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy. Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Dzierżawcę obciążać będą także koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym podatek od nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,
pok. nr 8, tel. 91 32 20 803
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy – gminawolin.pl zakładka gospodarka - przetargi, oraz  bip.wolin.pl - zakładka Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.
Wolin, dnia 24.04.2019 r


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy ograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m², położonej w Warnowie
(obręb ewidencyjny Warnowo; gmina Wolin)

Księga wieczysta nieruchomości: SZ1K/00034216/9

Cena wywoławcza: 20.159,10 zł
(dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 23% VAT.

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolina Nr RG.6831.30.2014.JO z dnia 11.09.2014 r., zatwierdzającą podział działki nr 21/5 w Warnowie, powstała po podziale działka nr 21/6 o powierzchni 0,1092 ha przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej geodezyjnie nr 21/4 oraz 19.
Dla działki nr 21/6 w Warnowie w dniu 08.04.2015 r. Burmistrz Wolina wydał decyzję nr 29/2015 (BIO.6730.27.2015.KS) o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości dla celów rekreacyjnych, w tym budowy stawu o maksymalnej powierzchni 200 m².
Działka nr 21/6 jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta trawami i samosiejami drzewostanu. Brak bezpośredniego dostępu do drogi. Działka przylega do ogólnodostępnego placu zabaw.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
W przetargu mogą uczestniczyć właściciele nieruchomości przylegających do działki nr 21/6 w Warnowie  (tj. działek nr 21/4, 40/14 oraz 21/1).

Uzasadnienie  ograniczenia przetargu:
Działka nr 21/6 w Warnowie przylega do ogólnodostępnego placu zabaw, stanowiącego własność Gminy Wolin. Sprzedawana nieruchomość nie posiada dostępu do drogi. Ze względu na istniejące urządzenia i zagospodarowanie placu zabaw, nie było możliwe wydzielenie drogi dojazdowej z tej nieruchomości. Z tego powodu w przetargu mogą uczestniczyć tylko właściciele nieruchomości przylegających do działki nr 21/6 w Warnowie.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej do dnia 10 czerwca 2019 roku:
- dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
- dokumentu potwierdzającego własność jednej z nieruchomości przylegających do działki nr 21/6 w Warnowie (tj. działki nr 21/4, 40/14 lub 21/1).

Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego nr: 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.
Wpłaty wadium należy dokonać tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 10 czerwca 2019 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10oo.

Wadium nie podlega zwróceniu, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, natomiast innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.
Osiągnięta w wyniku przetargu cena udziału w nieruchomości podlega zapłacie  nie później niż w dniu zawarcia  umowy  przenoszącej  własność.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Koszty umowy notarialnej  ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wolinie (ul. Zamkowa 23), pokój nr 10,       tel. 91 32 20 816.

Ogłoszenie znajduje się również na stronach internetowych:
http://archiwum.gminawolin.pl/index.php?strona=strona-przetargi
http://www.bip.gminawolin.pl
http://bip.gminawolin.pl/strony/menu/35.dhtml
a także zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolinie.


Wolin, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej niżej wymienionej nieruchomości

Obręb 4 Wolin
1. działka nr 265/3 o pow. 706 m² ,                               cena wywoławcza  61.168,00 zł
2. działka nr 251/46 o pow. 448 m²                     

Księga Wieczysta SZ1K/00037022/3
Nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń.
Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla działki nr 265/3 oraz części działki nr 251/29 (po podziale działki nr 251/46/) w dniu            30 czerwca 2017 r wydano decyzję o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie utwardzonego parkingu dla samochodów osobowych.
Nieruchomości gruntowe położone u zbiegu ulic Poprzecznej i Spacerowej w Wolinie, na skraju kompleksu zabudowy mieszkaniowej. Dojazd dogodny. Kształt nieruchomości regularny. Działki znajdują się w terenie z niepełną infrastrukturą techniczną.
W drugim przetargu, zgodnie z zarządzeniem nr 63/19 Burmistrza Wolina z dnia 27 lutego 2019 r., cena wywoławcza została obniżona do kwoty 61.168,00 zł
Na w/w nieruchomości przeprowadzono:
•    I przetarg w dniu 5 grudnia 2018 roku
•    II przetarg w dniu 9 kwietnia 2019 roku

    Do ceny sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych działek doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości 23 %.        

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.   

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 13 maja 2019 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru  handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,
pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803           
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.
Wolin, dnia 10.04.2019 r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz  Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne

Obręb Dargobądz       
1.    działka nr 317/1 o pow. 0,2829 ha
sklasyfikowana jako ŁIV – 0,2829 ha
KW 30952
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,42 q pszenicy tj. 32,32 zł
wysokość wadium 50 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do   31 grudnia 2022 r. Nieruchomość niezabudowana, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 r. przedmiotowa działka leży w strefie rekreacyjnej. Nieruchomość położona po prawej stronie obwodnicy kierując się w stronę Wolin – Międzyzdroje na obrzeżu wsi. Działka ma równy kształt o płaskim terenie, porośnięta trawą. Na w/w nieruchomości przeprowadzono:
•    I przetarg w dniu 22 marca 2019 roku

 

Obręb Zółwino
2.    działka nr 2/8 o pow. 1,48 ha
sklasyfikowana jako ŁIV – 1,23 ha, PsV – 0,09 ha, LsVI – 0,16 ha
KW SZ1K/00032465/5
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,94 q pszenicy tj. 149,30 zł
wysokość wadium 100 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do   31 grudnia 2021 r.
Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą nr XLI/412/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14.09.2002 r. działka  leży na terenie oznaczonym w planie symbolem:
- AXV.Ł z przeznaczeniem jako teren łąk i pastwisk, z zakazem wszelkiej zabudowy, zachowuje się dotychczasowy, rolniczy sposób użytkowania gruntów,
- AXV.LS z przeznaczeniem jako teren zieleni leśnej, z zakazem wszelkiej zabudowy, dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.
Niezabudowana, położona pomiędzy dwoma jeziorami:
- Zółwińskim  
- Czajcze  
Kształt działki nieregularny. Od strony północnej działka przylega do drogi żużlowej prowadzącej z Warnowa do Żółwina i Domysłowa, od strony południowej granicą działki jest rów melioracyjny.
Działka położona jest na dużej polanie wśród okalających ją lasów.

3.    działka nr 2/7 o pow. 0,3052 ha
sklasyfikowana jako ŁIV – 0,2085 ha, PsV – 0,0967 ha
KW SZ1K/00032465/5
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,41 q pszenicy tj. 31,55 zł
wysokość wadium 50 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do   31 grudnia 2021 r.
Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą nr XLI/412/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14.09.2002 r. działka  leży na terenie oznaczonym w planie symbolem:
- AXV.Ł z przeznaczeniem jako teren łąk i pastwisk, z zakazem wszelkiej zabudowy, zachowuje się dotychczasowy, rolniczy sposób użytkowania gruntów.
Niezabudowana, położona pomiędzy dwoma jeziorami:
- Zółwińskim  
- Czajcze  
Kształt działki nieregularny. Od strony północnej działka przylega do drogi żużlowej prowadzącej z Warnowa do Żółwina i Domysłowa, od strony południowej granicą działki jest rów melioracyjny.
Działka położona jest na dużej polanie wśród okalających ją lasów.

 

Obręb Kodrąb
4.    działka nr 79 o pow. 1,4208 ha
sklasyfikowana jako PsIII – 1,4208 ha
KW SZ1K/00017176/1
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,84 q pszenicy tj. 218,57 zł
wysokość wadium 100 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do   31 grudnia 2021 r.
Nieruchomość nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016r. przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym na cele rolne.
Nieruchomość niezabudowana, położona na obrzeżach wsi. Działka jest porośnięta trawą. Droga do nieruchomości jest drogą polną.

 

Obręb Laska
5.    działka nr 200 o pow. 0,6300 ha
sklasyfikowana jako RIVa – 0,63 ha
KW SZ1K/00032599/3
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,89 q pszenicy tj. 145,45 zł
wysokość wadium 100 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do   31 grudnia 2021 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr LIV/365/98 Rady Miejskiej w Wolinie z 18.06.1998 r. działka przeznaczona jest pod boisko sportowe.
Niezabudowana, położona po lewej stronie drogi powiatowej kierując się od strony Wolina do Kamienia Pomorskiego.

 

Obręb Sierosław
6.    działka nr 244/4 o pow. 0,7989 ha
sklasyfikowana jako RIVa – 0,3896 ha, PsIV – 0,4093 ha
KW 29600
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,78 q pszenicy tj. 136,99 zł
wysokość wadium 100 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do   31 grudnia 2021 r.
Nieruchomość nie posiada aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016r. przedmiotowa działka leży w strefie mieszkalno-usługowej, teren wskazany do opracowania miejscowego planu.
Niezabudowana, położona w bliskim sąsiedztwie Zalewu Kamieńskiego, dojazd do działki z drogi w miejscowości Łojszyno.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2019 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Postąpienie dla działek ujętych w ogłoszeniu wynosi 50,- zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości  określonej w ogłoszeniu. Wadium można wpłacić gotówką  w kasie Urzędu  bądź przelewem na konto Urzędu nr 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.
Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 6 maja 2019 roku.
Wpłacone wadium  zaliczone  zostanie dla osoby, która przetarg wygra na  poczet należnego czynszu ustalonego w drodze przetargu, w terminie płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy.  Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Dzierżawcę obciążać będą także koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym podatek od nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,
pok. nr 8, tel. 91 32 20 803
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy – gminawolin.pl zakładka gospodarka - przetargi, oraz bip.gminawolin.pl - zakładka Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.
Wolin, dnia 04.04.2019 r


O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Obręb 5  Wolin    ul. Mickiewicza
działka Nr 70/2 o pow. 12654 ha                                                      cena wywoławcza   760.000,- zł       
KW  SZ1K/00014344/9              
działka sklasyfikowana jako: Ba -0,0441 ha, Bp - 1,2213 ha
działka nr 71/2 o pow. 0,3530 ha
KW  SZ1K/00014344/9              
działka sklasyfikowana jako: Bp - 0,3530 ha

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %
Cena wywoławcza obejmuje:
- cena gruntów
- cena wieży kratowej, pomniejszonej o koszt rozbiórki przewodów dymowych.

Nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń.
Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin teren działki leży w strefie  produkcyjno usługowej- teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomości  znajduje się komin po byłej ciepłowni na którym umieszczone są zgodnie z zawartą umową  anteny sieci AS CONSULTING, która trwa do 29.06.2019 r. Zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę z dnia 30.11.2010 r wydanym przez Starostę Kamieńskiego przewody dymne oraz pomosty obsługowe przewidziane są do rozbiórki z powodu złego stanu technicznego. Pozostać ma wieża kratowa o wysokości 65 m² jako konstrukcja wsporcza dla zespołu anten wraz z okablowaniem. Na działce znajdowała się ciepłownia.
Nieruchomość położona na zapleczu ulicy Mickiewicza, w pobliżu dworca kolejowego i zjazdu z obwodnicy Wolina, dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie wytwórni betonu i  jest częściowo ogrodzona. Przez powyższe działki przebiegają czynne sieci tj. przez działkę nr 70/2 wodociąg oraz linie elektryczne (jedna podłączona jest do komina znajdującego się na działce nr 70/2, a druga zasila sąsiednią nieruchomość), natomiast przez działkę nr 71/2 przebiega czynna sieć wodociągowa.
Zgodnie z art. 678 § 1 k.c. w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunku najmu na miejsce zbywcy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 roku o godzinie 1200 w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w  Wolinie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu bądź przelewem na konto Urzędu Nr  67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

 

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 4 czerwca 2019 roku.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym oferentom zostanie zwrócone. Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia nastąpi z  datą wpłaty pozostałej należności za nabywaną nieruchomość. Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wpis do właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na dzierżawę nieruchomości. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające z związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia  zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki  Nieruchomościami,   pokój Nr 8, tel.  91 32 20 803.                   Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl w zakładce Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.
Wolin, dnia 01.04.2019 r.


O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości

Obręb 3 Wolin   ulica Krótka   
1.  działka nr 164/30 pow. 808 m²                        Cena wywoławcza   55.000,00 zł        
KW SZ1K/00009752/4
2. działka nr 164/34 pow. 48 m²
KW SZ1K/00009755/5

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, położona jest przy ulicy Spacerowej w kompleksie działek na zapleczu ulicy Słowiańskiej i Słowackiego. Dojazd do w/w nieruchomości odbywa się ulicą  Słowiańską – o nawierzchni asfaltowej oraz ulicą Słowackiego i Spacerową – drogi  nieutwardzone. Teren działki do wyrównania. Działka położona w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. W drodze dojazdowej do działek oznaczonej numerem działki 164/28 znajduje się wodociąg. Dla nieruchomości wydana została decyzja Nr 53/2010 o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym  wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na części działki znajdują się betony po silosach, których usunięcie będzie należało do przyszłego nabywcy.

 

Obręb Dargobądz
4. działka nr 210/4 pow. 2.053 m²        Cena wywoławcza    80.000,00 zł
KW 26324

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin, uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016r. Działka leży w strefie mieszkaniowo – usługowej – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na działkę wydano warunki zabudowy Nr 6/WZ/2016 pozwalające na budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nieruchomość o regularnym kształcie, niezabudowana i nieuzbrojona z możliwością przyłączenia mediów istniejących we wsi.

Do ceny sprzedaży wyżej wymienionych działek doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości  23 %.

 

Obręb 6 Wolin
3. działka nr 1/45 pow. 793 m²            Cena wywoławcza   34.050,00 zł
KW SZ1K/00014344/9

Dla działki nr 1//45 położonej w obrębie 6 Wolin brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016 r. w/w działka leży w strefie produkcyjno – usługowej – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po uzyskanej informacji terenowo - prawnej ustalono, że:
•    na działce znajduje się stara nieczynna kanalizacja ciśnieniowa, w tym rejonie nie ma kanalizacji sanitarnej do której można by przyłączyć powyższą nieruchomość bez inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
•    jest możliwość przyłączenia działki do sieci wodociągowej.
Działka zabudowana jest budynkiem byłej przepompowni ścieków. Powierzchnia zabudowy to 41 m².
Położona jest w bliskim sąsiedztwie działki na której postawiona jest wieża telekomunikacyjna sieci P4 Sp. z o. o.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.    

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 6 maja 2019 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru  handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby  reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest  numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,
pokój Nr 8,  tel.  91 32 20 803           
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy: gminawolin.pl w zakładce gospodarka - przetargi oraz bip.gminawolin.pl.
Wolin, dnia 01.04.2019


             O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 9 kwietnia 2019r. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

Obręb Kołczewo
1.    działka nr 852/2 o pow. 2,8606 ha

Powodem odwołania przetargu jest złożenie do Biura Rady w Wolinie nowego projektu uchwały.

Obręb Kołczewo
2.    działka nr 247/4 o pow. 0,4123 ha

Powodem odwołania przetargu jest omyłkowe umieszczenie w/w działki w ogłoszeniu.

Wolin, dnia 27.03.2019 r.


O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 15 marca 2019r. nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:


Obręb 4 Wolin I przetarg ulica Bolesława Krzywoustego
1.    działka nr 217/11 o pow. 380 m²

Powodem odwołania przetargu jest wstrzymanie przetargu z powodu wyjaśnienia sprawy, przez Urząd Wojewódzki.

Wolin, dnia 06.03.2019 r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie

Księga wieczysta nieruchomości gruntowej: SZ1K/00014058/7,
Księga wieczysta zbywanego lokalu: brak.

Lokal niemieszkalny nr 8 przy ul. Zamkowej 5 w Wolinie.

Cena wywoławcza: 3.801,40 zł
(słownie: trzy tysiące osiemset jeden złotych 40/100).

Drugi nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2019 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin z przeznaczeniem na cele rolne:

Obręb Kołczewo II przetarg
1.    działka nr 430/2 o pow. 0,1299 ha
sklasyfikowana jako PsV – 0,1266 ha, W-PsV – 0,0073 ha
KW SZ1K/00026002/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,13 q pszenicy tj. 10,00 zł
wysokość wadium 50 zł

2.    działka nr 247/4 o pow. 0,4123 ha
sklasyfikowana jako RVI – 0,4123 ha
KW SZ1K/00027091/4
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,12 q pszenicy tj. 9,24 zł
wysokość wadium 50 zł

3.    działka nr 852/2 o pow. 2,8606 ha
sklasyfikowana jako PsV – 0,1448 ha, RV – 0,7979 ha, N – 1,9179 ha
KW SZ1K/00005823/5
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,94 q pszenicy tj. 72,34 zł
wysokość wadium 50 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej niżej wymienionej nieruchomości:

Obręb 4 Wolin
1. działka nr 265/3 o pow. 706 m² ,                               cena wywoławcza  61.168,00 zł
2. działka nr 251/46 o pow. 448 m²                         
                     
Księga Wieczysta SZ1K/00037022/3

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz  Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy
 z przeznaczeniem na cele rolne:

Obręb Recław
1.    działka nr 261/94 o pow. 20,6649 ha
sklasyfikowana jako RIIIb – 7,008 ha, RIVa – 6,4008 ha, W – RIVa – 0,0260 ha, RV – 2,7050 ha, ŁV – 1,2840 ha, PsIV – 3,2411 ha
KW 21273
Wywoławczy czynsz dzierżawy 56,09 q pszenicy tj. 4.316,69 zł
Wysokość wadium 100 zł

Obręb Jarzębowo
2.    część działki nr 476/2 o pow. 0,1835 ha
sklasyfikowana jako RIVa – 0,1835 ha
KW 24962
Wywoławczy czynsz dzierżawny 0,55 q pszenicy tj. 42,33 zł
Wysokość wadium 50 zł

Obręb 2 Wolin
1.    działka nr 51 o pow. 2,1231 ha
sklasyfikowana jako ŁV – 1,0176 ha, W – 0,0740 ha, N -1,1215 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,02 q pszenicy tj. 78,50 zł
wysokość wadium 50 zł

2.    część działki nr 25 o pow. 1,9123 ha
sklasyfikowana jako RIII – 1,9123 ha
KW 19293
wywoławczy czynsz dzierżawny 7,65 q pszenicy tj. 588,74 zł
wysokość wadium 100 zł
3.    część działki nr 38 o pow. 1,0854 ha
sklasyfikowana jako RIIIb – 0,8465 ha, RIVa – 0,2389 ha
KW SZ1K/00010832/9
wywoławczy czynsz dzierżawny 4,10 q pszenicy tj. 315,54 zł
wysokość wadium 100 zł
4.    część działki nr 88 o pow. 2,05 ha
sklasyfikowana jako RV – 2,05 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,05 q pszenicy tj. 157,77 zł
wysokość wadium 100 zł
5.    część działki nr 87 o pow. 1,00 ha
sklasyfikowana jako RV – 1,00 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,00 q pszenicy tj. 76,96 zł
wysokość wadium 50 zł
6.    część działki nr 63 o pow. 4,1776 ha
sklasyfikowana jako RV – 3,2641 ha, RIVb – 0,9135 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 6,00 q pszenicy tj. 461,76 zł
wysokość wadium 100 zł
7.    część działki nr 38 o pow. 1,08 ha
sklasyfikowana jako RIVa – 1,08 ha
KW SZ1K/00010832/9
wywoławczy czynsz dzierżawny 3,24 q pszenicy tj. 249,35 zł
wysokość wadium 100 zł
8.    działka nr 72 o pow. 1,3708 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 1,3487 ha, Ws – 0,0221 ha
KW 19290
wywoławczy czynsz dzierżawny 4,05 q pszenicy tj. 311,69 zł
wysokość wadium 100 zł

Obręb 5 Wolin
9.    działka nr 67/4 o pow. 1,2183 ha
sklasyfikowana jako RIVa – 0,3880 ha, ŁIII – 0,8054 ha, W – 0,0249 ha
KW SZ1K/00011291/1
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,77 q pszenicy tj. 213,18 zł
wysokość wadium 100 zł

Obręb Kołczewo
10.    działka nr 132 o pow. 0,5544 ha
sklasyfikowana jako ŁV – 0,5544 ha
KW SZ1K/00016224/6
11.    działka nr 133 o pow. 0,5270 ha
sklasyfikowana jako ŁV – 0,5270 ha
KW  SZ1K/00016224/6
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,08 q 

Obręb Dargobądz       
12.    działka nr 317/1 o pow. 0,2829 ha
sklasyfikowana jako ŁIV – 0,2829 ha
KW 30952
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,42 q pszenicy tj. 32,32 zł
wysokość wadium 50 zł

Obręb Warnowo       
13.    działka nr 14/1 o pow. 0,65 ha
sklasyfikowana jako RV – 0,06 ha, N – 0,59 ha
KW  1167
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,06 q pszenicy tj. 4,62 zł.
wysokość wadium 50 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2019 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości:

Obręb 4 Wolin I przetarg ulica Bolesława Krzywoustego
1.    działka nr 217/11 o pow. 380 m²              Cena wywoławcza    28.903,00 zł
KW 6442

Obręb 3 Wolin I przetarg ul. Rynek, kwartał kamienic na terenie Starego Miasta
2.    działka nr. 56/40 o pow. 133 m²,  SZ1K/00032390/8- sprzedaż
- oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 1/20 w działce nr. 56/59 o pow. 510 m² (droga wewnętrzna), SZ1K/00031224/7
- oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 1/20 w działce nr. 56/60 o pow. 175 m² (teren zieleni), SZ1K/00031225/4
Cena wywoławcza łącznie wynosi 75.380 zł netto

Obręb 3 Wolin VI przetarg  ulica Słowiańska
3.    działka nr 179/2   pow. 2159 m²               Cena wywoławcza 200.195,00 zł
KW 16596

Obręb Dargobądz VI przetarg
4.    działka nr 344     pow. 1436 m²                   Cena wywoławcza    57.361 zł  
KW SZ1K/00005516/0

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy  Wolin z przeznaczeniem na cele rolne:

Obręb Kołczewo
1. działka nr 430/2 o pow. 0,1299 ha
sklasyfikowana jako PsV – 0,1266 ha, W-PsV – 0,0073 ha
KW SZ1K/00026002/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,13 q pszenicy tj. 8,44 zł
wysokość wadium 50 zł

2. działka nr 247/4 o pow. 0,4123 ha
sklasyfikowana jako RVI – 0,4123 ha
KW SZ1K/00027091/4
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,12 q pszenicy tj. 7,79 zł
wysokość wadium 50 zł

3. działka nr 852/2 o pow. 2,8606 ha
sklasyfikowana jako PsV – 0,1448 ha, RV – 0,7979 ha, N – 1,9179 ha
KW SZ1K/00005823/5
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,94 q pszenicy tj. 61,03 zł
wysokość wadium 50 zł

4. działka nr 204/26 o pow. 5,9066 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 0,6588 ha, RV – 0,1649 ha, RVI – 1,9394 ha, PsIV – 0,0515 ha, PsV – 0,0045 ha, N – 3,0875 ha.
KW 1295
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,81 q pszenicy tj. 182,45 zł
wysokość wadium 100 zł


Obręb 2 Wolin
5. działka nr 84 o pow. 1,0385 ha
sklasyfikowana jako RV – 1,0385 ha
KW 19435
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,04 q pszenicy tj. 67,53 zł
wysokość wadium 50 zł
6. działka nr 82 o pow. 1,1099 ha
sklasyfikowana jako RV – 1,1099 ha
KW 19290
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,11 q pszenicy tj. 72,07 zł
wysokość wadium 50 zł
7. część działki nr 88 o pow. 3,9680 ha
sklasyfikowana jako RV – 3,9680 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 3,97 q pszenicy tj. 257,77 zł
wysokość wadium 100 zł
8. część działki nr 87 o pow. 2,27 ha
sklasyfikowana jako RV – 2,27 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,27 q pszenicy tj. 147,39 zł
wysokość wadium 100 zł
Obręb 4 Wolin
9. część działki nr 244/3 o pow. 0,6387 ha
sklasyfikowana jako RVI – 0,6387 ha
KW SZ1K/00009305/6
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,19 q pszenicy tj. 12,34 zł
wysokość wadium 50 zł
10. działka nr 244/2 o pow. 8,2431 ha
sklasyfikowana jako RVI – 7,1436 ha, RV – 1,0995 ha
KW SZ1K/00009305/6
wywoławczy czynsz dzierżawny 3,24 q pszenicy tj. 210,37 zł
wysokość wadium 100 zł
11. działka nr 244/4 o pow. 0,6239 ha
sklasyfikowana jako RVI – 0,6239 ha,
KW SZ1K/00009305/6
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,19 q pszenicy tj. 12,34 zł
wysokość wadium 50 zł

 Obręb 5 Wolin
12. działka nr 78 o pow. 0,8529 ha
sklasyfikowana jako S-RIVa – 0,8529 ha
KW SZ1K/00033009/8
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,56 q pszenicy tj. 166,22 zł
wysokość wadium 100 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2019 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.


Pobierz pełne ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości:

Obręb Ładzin    III przetarg
1. działka   nr 536/2   pow.  1.075 m²                           cena wywoławcza   28.310,- zł
KW SZ1K/00007585/8

Obręb 3 Wolin V przetarg  ulica Słowiańska
2. działka nr 179/2   pow. 2159 m²                           Cena wywoławcza    200.195 zł
KW 16596

Obręb Dargobądz  V przetarg
3. działka nr 344     pow. 1436 m²                 Cena wywoławcza     57.361 zł  
KW SZ1K/00005516/0

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości:

Obręb 2 Wolin   VI przetarg
1.  działka Nr 142/16 o pow. 1128 m²  Cena wywoławcza  82.615,- zł   KW SZ1K/00011095/7     

Obręb 3 Wolin IV przetarg  ulica Słowiańska
2. działka nr 179/2   pow. 2159 m²   Cena wywoławcza    200.195 zł
KW 16596

Obręb Dargobądz  IV przetarg
3. działka nr 344     pow. 1436 m²   Cena wywoławcza  57.361 zł  
KW SZ1K/00005516/0

Obręb 3 Wolin  I przetarg   ulica Krótka   
4.  działka nr 164/29   pow. 796 m²  Cena wywoławcza  45.134,- zł        
KW SZ1K/00009752/4

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne:

Obręb Kołczewo        
1.    działka nr 141 o pow. 0,6224 ha
sklasyfikowana jako ŁVI – 0,2733 ha, N – 0,3491 ha             KW  SZ1K/00013155/0

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Obręb 5  Wolin                 ul. Mickiewicza
działka Nr 70/2 o pow. 12654 ha   cena wywoławcza   798.000,- zł       
KW  SZ1K/00014344/9              
działka sklasyfikowana jako: Ba -0,0441 ha, Bp - 1,2213 ha
działka nr 71/2 o pow. 0,3530 ha
KW  SZ1K/00014344/9              
działka sklasyfikowana jako: Bp - 0,3530 ha

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 12:00 w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w  Wolinie.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości:

Obręb Ładzin      
1. działka   nr 536/2                o pow.  1.075 m²                   cena wywoławcza   28.310,- zł
KW SZ1K/00007585/8

Obręb 4 Wolin
2. działka nr 265/3      o pow. 706 m²
3. działka nr 251/46   o pow. 448 m²               cena wywoławcza   76.460,- zł
KW SZ1K/00037022/3

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości:

Obręb 2 Wolin   V przetarg
1.  działka Nr 142/16 o pow. 1128 m²  
Cena wywoławcza  82.615,- zł KW SZ1K/00011095/7     

Obręb 3 Wolin III przetarg  ulica Słowiańska
2. działka nr 179/2   pow. 2159 m² Cena wywoławcza    200.195 zł
KW 16596

Obręb Dargobądz  III przetarg
3. działka nr 344     pow. 1436 m² Cena wywoławcza 57.361 zł  
KW SZ1K/00005516/0

Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2018r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie. Cena wywoławcza: 3.801,40 zł (słownie: trzy tysiące osiemset jeden złotych 40/100).

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w dniu 26 października 2018 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne

Obręb 2 Wolin    
1. część działki nr 63 o pow. 2,09 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 0,06 ha, RV – 2,03 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,21 q pszenicy tj. 143,50 zł
wysokość wadium 100 zł

2. część działki nr 88 o pow. 0,90 ha
sklasyfikowana jako RV – 0,90 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,90 q pszenicy tj. 58,44 zł
wysokość wadium 50 zł

3. część działki nr 38 o pow. 1,10 ha
sklasyfikowana jako RIIIb – 0,30 ha, RIV –0,80 ha
KW SZ1K/00010832/9
wywoławczy czynsz dzierżawny 3,60 q pszenicy tj. 233,75 zł
wysokość wadium 100 zł

4. działka nr 68 o pow. 1,0850 ha
sklasyfikowana jako RV – 1,0850 ha
KW 19293
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,09 q pszenicy tj. 70,77 zł
wysokość wadium 50 zł

5. działka nr 85 o pow. 0,7958 ha
sklasyfikowana jako RV – 0,7958 ha
KW 26540
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,80 q pszenicy tj. 51,94 zł
wysokość wadium 50 zł

6. działka nr 60 o pow. 1,7847 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 1,7847 ha
KW SZ1K/00010680/8
wywoławczy czynsz dzierżawny 5,35 q pszenicy tj. 347,38 zł
wysokość wadium 100 zł

7. działka nr 91 o pow. 1,4712 ha
sklasyfikowana jako RV – 0,6595 ha, RIVb – 0,8117 ha
KW 19293
wywoławczy czynsz dzierżawny 3,09 q pszenicy tj. 200,63 zł
wysokość wadium 100 zł

8. działka nr 62 o pow. 2,1436 ha
sklasyfikowana jako RIIIb – 1,1496 ha, RIVb – 0,9940 ha
KW SZ1K/00004730/9
wywoławczy czynsz dzierżawny 7,58 q pszenicy tj. 492,17 zł
wysokość wadium 100 zł

9. działka nr 61 o pow. 1,0389 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 1,0389 ha
KW 19291
wywoławczy czynsz dzierżawny 3,12 q pszenicy tj. 202,58 zł
wysokość wadium 100 zł

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej niżej wymienionej nieruchomości

Obręb 4 Wolin
1. działka Nr 217/14  o   pow. 117 m² ,                                  
Cena wywoławcza  13.470,- zł                        
sklasyfikowana jako  Bp – 117 m²                    
Księga Wieczysta SZ1K/00009305/6
 
 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości

Obręb Ładzin     
1. działka   Nr 536/2               
o pow.  1.075 m²                  
cena wywoławcza   28.310,- zł
KW SZ1K/00007585/8
 
Obręb 2 Wolin
Nieruchomości, w której skład wchodzą:
2. działka nr 312                   o pow. 7.430 m²         KW SZ1K/00033418/8              
3. działka nr 313                   o pow. 787 m²            KW SZ1K/00033418/8
4. działka nr 314   o pow. 594 m²  ( udział do ½ części działki)   KW SZ1K/00033419/5
Cena wywoławcza   376.554,- zł
 
Obręb 2 Wolin
Nieruchomości, w której skład wchodzą:
5. działka nr 315                   o pow. 729 m²            KW SZ1K/00033418/8                          
6. działka nr 316                   o pow. 10.625 m²       KW SZ1K/00033418/8
7. działka nr 314  o pow. 594 m² (udział do ½ części działki)    KW SZ1K/00033419/5
Cena wywoławcza    511.374 zł
 
 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości

Obręb 2 Wolin   IV przetarg
1.  działka Nr 142/16 o pow. 1128 m² 
Cena wywoławcza  82.615,- zł                                              
KW SZ1K/00011095/7    
 
Obręb 3 Wolin  ulica Słowiańska
2. działka nr 179/2   pow. 2159 m²                        
Cena wywoławcza    200.195 zł
KW 16596
 
Obręb Dargobądz
3. działka nr 344     pow. 1436 m²                            
Cena wywoławcza     57.361 zł 
KW SZ1K/00005516/0
 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
 
Obręb 5  Wolin ul. Mickiewicza
działka Nr 70/2 o pow. 12654 ha cena wywoławcza   798.000,- zł       
KW  SZ1K/00014344/9              
działka sklasyfikowana jako:  Ba -0,0441 ha,   Bp - 1,2213 ha
działka nr 71/2 o pow. 0,3530 ha
KW  SZ1K/00014344/9              
działka sklasyfikowana jako:  Bp - 0,3530 ha

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne:

Obręb 5 Wolin    
1. część działki nr 39/12 o pow. 4,46 ha
sklasyfikowana jako RVI – 1,67 ha, N – 2,79 ha KW SZ1K/00033011/5
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,50 q pszenicy tj. 32,53 zł
wysokość wadium 50 zł
2. część działki nr 39/12 o pow. 0,30 ha
sklasyfikowana jako RVI – 0,30 ha KW SZ1K/00033011/5
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,09 q pszenicy tj. 5,84 zł
wysokość wadium 50 zł

Obręb Piaski Wielkie
3. działka nr 5/92 o pow. 0,5256 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 0,4376 ha, PsIV – 0,0880 ha
KW 32837
Wywoławczy czynsz dzierżawy 1,44 q pszenicy tj. 93,50 zł
Wysokość wadium 50 zł

Obręb 5 Wolin
4. działka nr 20 o pow. 0,8720 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 0,3790 ha, RV – 0,4930 ha KW 3931
Wywoławcza czynsz dzierżawy 1,63 q pszenicy tj. 105,84 zł
Wysokość wadium 100 zł

Obręb Recław
5. działka nr 185/3 o pow. 0,4968 ha
sklasyfikowana jako RIIIb – 0,33 ha, RIVa – 0,1668 ha
KW 18012
Wywoławcza czynsz dzierżawy 1,82 q pszenicy tj. 118,17 zł
Wysokość wadium 100 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości:

Obręb 3 Wolin  ulica Krótka   
1.  działka nr 164/27   pow. 1035 m² Cena wywoławcza    58.284 zł       
KW SZ1K/00009752/4
2. działka nr 164/33    pow. 969 m² Cena wywoławcza    54.670 zł
KW SZ1K/00009752/4

Obręb 3 Wolin  ulica Słowiańska
3. działka nr 179/2   pow. 2159 m² Cena wywoławcza    200.195 zł
KW 16596

Obręb Dargobądz
4. działka nr 344     pow. 1436 m²     Cena wywoławcza     57.361 zł  
KW SZ1K/00005516/0

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości.

Obręb 2 Wolin   III przetarg
1.  działka Nr 142/16 o pow. 1128 m²  
Cena wywoławcza  82.615,- zł KW SZ1K/00011095/7     

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie

 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na uprawę warzyw i kwiatów

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz  Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2018r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Słonecznej 8 w Kołczewie.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 12 grudnia 2018 roku II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Słonecznej 8 w Kołczewie.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg   odbędzie  się  w  dniu  30 listopada  2017  roku   w   pokoju  Nr   8   Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej nr 64/2 o powierzchni 908 m2, położonej w Skoszewie. Pierwszy nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w dniu 20 października 2017 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz:
Ogłoszenie
Mapa


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy  z przeznaczeniem na cele rolne

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej nr 64/2 o powierzchni 908 m2, położonej w Skoszewie.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz mapę


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 6 września 2017 roku nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy  z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną nieruchomość niezabudowaną. Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie. Przetarg ustny odbędzie się w dniu 14 lipca 2017 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości.Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 31.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza rokowania
po drugim ograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym
na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m², położonej w Warnowie
(obręb ewidencyjny Warnowo; gmina Wolin)

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 27.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 27.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 01.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 24.02.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 09.02.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 02.02.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu niezabudowanej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 13:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 31.01.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 23.01.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m², położonej w Warnowie (obręb ewidencyjny Warnowo; gmina Wolin). Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2017 roku, w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 29.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 06 luty 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 14.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00, według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 12.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2017r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 12.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu niezabudowanej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu  Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 07.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie. Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 07.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 01.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionej w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 11:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 21.11.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości, który odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 21.11.2016 r.

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 22 listopada 2016 roku V nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

obręb Dargobądz                                   
1. Działka Nr 344 o pow. 1.436 m²
KW SZ1K/00005516/0
Powodem odwołania przetargu jest nieopublikowanie ogłoszenia w gazecie lokalnej.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu niezabudowanych nieruchomości z przeznaczeniem na budowę paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00, według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 24 listopada 2016 roku I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

obręb 3 Wolin                                   
1.Działka Nr 83/14 o pow. 2.530 m²
KW SZ1K/00010947/8

Powodem odwołania przetargu jest zmiana ceny wywoławczej.
Wolin, dnia 2016-10-19


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu niezabudowanej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki wymienionej w poniższym ogłoszeniu, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w ogłoszeniu nieruchomości, który odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 20 października 2016 roku I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w załączniku nieruchomości

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 25 października 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta o godz. 12:00

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niezabudowanych niżej wymienionych nieruchomości z przeznaczeniem na budowę paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, który odbędzie się w dniu 20 października 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 30 września 2016 roku I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie się w dniu 3 października 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 17 października 2016 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu  Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 07 października 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00. 

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż  niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 07 października 2016 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu  Miasta  Wolin  o  godzinie   12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie  się  w  dniu 9 września 2016 roku  w  pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku w pokoju nr 8 Urzędu Miasta o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina
ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6,
położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie, który odbędzie się w dniu 23 września 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

o odwołaniu drugiego nieograniczonego przetargu ustnego
na sprzedaż lokali niemieszkalnych nr 6 i 8,
położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie.

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 12 sierpnia 2016 r.
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
lokali niemieszkalnych nr 6 i 8, położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie.
Powodem odwołania przetargu jest niewykonanie zlecenia
zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej
przez Agora S.A..


Wolin, dnia 11 sierpnia 2016 r.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości stanowiących  własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie się w dniu 9 września 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza  nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż  wymienionych niżej nieruchomości, który odbędzie   się   w   dniu 9 września 2016 r.,  w  pokoju  Nr 8  Urzędu  Miejskiego w Wolinie  o  godzinie   12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza  nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż  niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie   się   w   dniu  26 sierpnia  2016 r., w   pokoju  Nr 8  Urzędu  Miasta  Wolin  o  godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych lokali niemieszkalnych, położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie

 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza I  nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016 roku o godzinie 12:00  w pokoju  Nr 8 Urzędu Miejskiego w  Wolinie.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 6 czerwca 2016 roku nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Obręb  Warnowo

1. działka  Nr  416/2   pow. 1349 m2             
    cena wywoławcza     45.744,- zł
    KW SZ1K/00015182/2

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne,
który odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz Wolina ogłasza I  nieograniczony przetarg  ustny

na sprzedaż  niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz  Wolina ogłasza I  nieograniczony   przetarg    ustny

na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 roku w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali niemieszkalnych, położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie

Pobierz ogłoszenie

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia