Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin

logotypy

Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin przyjęty Uchwałą nr XXI/246/16  Rady Miejskiej w Wolinie  z dnia 15 kwietnia  2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin”

W dniu 24 września 2015 roku  Rada Miejska w Wolinie podjęła pierwszą uchwałę Nr XI/122/15 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolin.

W celu stworzenia ww. dokumentu zrealizowano projekt, w którym  w pierwszym etapie  przeprowadzono inwentaryzację źródeł niskiej emisji na terenie Gminy oraz zebrano informacje na temat sposobów ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, ogólnych danych o budynkach, celem określenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Kolejnym etapem, a tym samym celem projektu było opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin, a także stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie Gminy oraz oszacowanie ilości emitowanych gazów cieplarnianych.

Projekt został współfinansowany poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013.

Uchwalony - przyjęty przez Radę Miejską dokument to wybrany, ostatecznie dopracowany wariant polityki ekologicznej gminy. Określone w ramach prac nad projektem cele mają w efekcie wstrzymać lub ograniczyć dalsze pogarszanie stanu środowiska i docelowo doprowadzić do poprawy tego stanu.

Po uchwaleniu dokumentu najważniejszym wskaźnikiem realizacji założonych w nim celów jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań zawartych w dokumencie. Rada Miejska będzie oceniała stopień wdrożenia PGN za pomocą raportów z realizacji dokumentu wykonywanych regularnie. Na bieżąco będzie również kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w Planie. Okresowa ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w harmonogramie PGN i analiza wyników tej oceny będą stanowiły wkład dla listy przedsięwzięć, obejmujących kolejne okresy realizacji zadań. Cykl ten będzie się powtarzał, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Planu.

W Urzędzie Miejskim w Wolinie w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska można pozyskać informacje na temat projektu. Osobą, która udziela informacji w tym zakresie jest Pani Agnieszka Struska, pokój nr 105, tel. (91) 32 20 809.


OBWIESZCZENIE Burmistrza  Wolina z dnia 19 kwietnia 2017 roku 
o rozpoczęciu procedury związanej z aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin
oraz o naborze wniosków interesariuszy o wpisanie planowanych działań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wolin.

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/246/16  Rady Miejskiej w Wolinie  z dnia 15 kwietnia  2016 r.  w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin” oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina  nr 51/2017 z dnia 18 kwietnia  2017 r. w sprawie ustalenia procedury aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wolin w  roku 2017  ogłaszam nabór wniosków interesariuszy o wpisanie planowanych działań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wolin.

W ramach powyższego należy uwzględniać działania, których celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, wzrost wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej, np.  termomodernizacja budynków, montaż instalacji OZE (kolektory, panele fotowoltaiczne, pompa ciepła itp.),  wymiana źródła ciepła (nowy piec),  modernizacja przedsiębiorstw.

Nabór wniosków odbywać się będzie do 12 maja 2017 roku.

W celu dopisania zadania/inwestycji do planu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej znajdującego się w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wolin należy pobrać i wypełnić ankietę. Następnie należy złożyć wniosek (forma dowolna) o wpisanie danego zadania do PGNu załączając wypełnioną dla niego ankietę. Ankiety dostępne są w Urzędzie Miejskim  w Wolinie w Biurze obsługi interesanta (pokój nr 112) oraz w wersji elektronicznej na stronie www.gminawolin.pl w zakładce : Samorząd – Urząd Miejski - Plan gospodarki niskoemisyjnej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Wolinie (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 112) lub wysłać na adres : Urząd Miejski w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt bezpośrednio z  Referatem Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Wolinie  pod numerem tel. 91 32 20 809 lub 91 32 20 811, e-mail:  sekretariat@gminawolin.pl.

Pobierz ankietę


Spotkanie informacyjne dla mieszkańców z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Dworku w Wolinie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza dla mieszkańców i przedsiębiorców, które poprowadził Pan Tomasz Przerwa Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pan Tomasz Przerwa w sposób przystępny i zrozumiały przedstawił zebranym możliwości pozyskania wsparcia w ramach WFOŚiGW w Szczecinie na różnego rodzaju przedsięwzięcia zmierzającego do ograniczenia m.in. CO2  takie jak:

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza

Linia A1 - budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych źródeł ciepła i wykorzystanie OZE do produkcji ciepła lub/i chłodu; W zakres wchodzą: wymiana kotłów zasilanych paliwem stałym na wysokosprawne kotły kondensacyjne lub inne odnawialne źródła ciepła, instalacja źródeł ciepła/chłodu opartych o odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, piece gazowe), modernizacja instalacji grzewczej, wykonanie przyłącza do sieci gazowniczej i scentralizowanej sieci grzewczej, inne działania związane z modernizacją i wykorzystaniem OZE na potrzeby generacji ciepła/chłodu zaakceptowane przez Fundusz.

Linia A2 - wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej; np. projekt i instalacja elektrowni fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, elektrociepłowni kogeneracyjnych.

Inne działania związane z modernizacją domowej sieci energetycznej i wykorzystaniem OZE na potrzeby energii elektrycznej zaakceptowane  przez Fundusz.

Linia A3 - zakup pojazdów o napędzie elektrycznym o zerowej emisji CO2, zakup niezbędnych akcesoriów do ładowania, zakup i montaż stacji ładowania.

Linia A4 - ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan powietrza i zdrowie mieszkańców poprzez utylizację azbestowych pokryć dachowych i innych materiałów wykonanych z azbestu; W zakres wchodzi: koszty demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych, koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego, koszty projektu, wykonania wzmocnienia konstrukcji dachu (jeśli konieczność ta wynika z projektu).

Linia A5 – kompleksowe działania termomodernizacyjne. W zakres wchodzą; koszty  wykonania oceny energetycznej budynku przed i po realizacji przedsięwzięcia, koszty wykonania dokumentacji technicznej, koszty usunięcia i utylizacji starego ocieplenia, tynku, pokrycia dachowego, azbestu, demontażu zastępowanych okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej, kosztu zakupu, wyrobów budowlanych i wykonania prac związanych z ociepleniem przegród (ścian, stropów, dachu, podłogi), koszty zakupu wyrobów budowlanych i wykonanie prac związanych z warstwą elewacyjną budynku, koszty zakupu i montażu parapetów zewnętrznych, koszt zakupu wyrobów budowlanych i wykonanie prac związanych z pokryciem dachu, koszty zakupu i montażu stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bramy garażowej, inne koszty związane z realizacją zadania jeśli WFOŚiGW uzna je za zasadne i niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Inwestycje w zakresie oczyszczalnie ścieków i kanalizacji

Linia B1

  1. Przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji inwestycji, na którą wnioskowana jest pożyczka,
  2. Zakup, budowę, instalacji przydomowej biologicznejoczyszczalni ścieków,
  3. Zakup, budowę, instalacji oraz modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  4. Zakup i montaż materiałów i urządzeń oraz wykonania robót budowlano-montażowych celem przyłączenia obiektów do zbiorowych systemów kanalizacyjnych i wodociągowych.

Dzięki uprzejmości Pana Tomasza Przerwy prezentacja ze spotkania dostępna jest poniżej.

Pobierz prezentację

Więcej informacji dostępnych bezpośrednio na stronie www.wfos.szczecin.pl


plakat zaproszenie na spotkanie informacyjne

 

Broszura informacyjna PGN

Prezentacja PGN

Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 12 maja 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 17 lipca 2015 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolin

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia